Eseménynaptár

 

Keresés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018. szeptember 26.

Meghívó

Nyilvános ülés:

1.) Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolói

2.) AVE támogatási kérelme

3.) Óvoda tanévkezdés személyi, tárgyi feltételei, nyári nyitva tartás tapasztalatai 

4.) Az iskola tájékoztatása a 2017/18-es tanévről, a tanévkezdés változásairól

5.) Némedi Kincskeresők címerhasználati kérelme

6.) 2716 és 2721 hrsz-ú utak tulajdonba vétele ajándékozással

7.) Lakóterület fejlesztés feltételeinek meghatározása

8.) Belterületbe csatolási kérelem (0322/1-3 hrsz)

9.) Elővásárlási jogról való lemondás (0204/60 hrsz-ú földterület)

10.) 057 hrsz-ú út elnevezése (Penny út)

11.) ABÉVA KFT. Javadalmazási szabályzatának elfogadása

12.) 2017. évi zárszámadási rendelet módosítása 1.  2. 

13.) Az önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása   1.  2. 

14.) 2018. évi költségvetés III. módosítása   1.  2.  

15.) Rendeletalkotás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan, közszolgáltatási szerződés jóváhagyása

16.) A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása - reklámadó

17.) Bursa Hungarica 2019. évi pályázathoz való csatlakozás

18.) „Alsónémedi Szabadság tér-déli belterület határ közötti egyesített járda és kerékpárút építés kivitelezés” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

19.) Közbeszerzési terv módosítása és villamos energia beszerzés eljárás indítása

20.) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata ellátási felelősségében lévő víziközmű-rendszer 2019-2033. közötti gördülő fejlesztési terve

21.) Téli síkosságmentesítés

22.) Önkormányzati befektetés lehetősége a Magyar Államkincstárnál

23.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

24.) Egyebek

Zárt ülés:

25.) Lakáscélú támogatási kérelmek véleményezése

26.) Szóbeli tájékoztatás vagyoni ügyekről

Pótanyagok: értékpapír kimutatás 

határozatok

jegyzőkönyv

videofelvétel

 

2018. szeptember 20.

Meghívó

Nyilvános ülés:

1.) A Pénzügyminisztérium által Önkormányzati tulajdonú „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén„  pályázathoz  önerő biztosítása

 

 


 

határozatok

jegyzőkönyv

videofelvétel

 

2018. szeptember 06.

Meghívó

Nyilvános ülés:

1.) A Pénzügyminisztérium által Alsónémedi Önkormányzati tulajdonú „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megye területén” pályázaton való induláshoz önerő biztosítása


 

határozatok

jegyzőkönyv

videofelvétel

 

2018. augusztus 01.

Meghívó

Nyilvános ülés:

1.) A Pénzügyminisztérium által Alsónémedi Önkormányzati tulajdonú „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” pályázaton való indulás és a pályázatkészítői ajánlattevőinek kiválasztása

2.) A Pénzügyminisztérium által Alsónémedi Önkormányzati tulajdonú „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megye területén” pályázaton való indulás és a pályázatkészítői ajánlattevőinek kiválasztása

3.)  „Halászy K., Tankcsapda, GLS Európa utca felújítás” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

4.) „Északi kerékpárút építés VEKOP-5.3.2-15-2016-00034 tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról”

5.) Haraszti úti járdaépítés kivitelezésére érkezett ajánlatok elbírálása

6.) Temető kerítésépítés kivitelezésére érkezett ajánlatok elbírálása

7.) Déli (belterületi) kerékpárút építés tervező kiválasztása

8.) ÁSZ-hoz benyújtott intézkedési terv módosítása

9.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vonatkozó telekalakítási döntés (Birgejárás)

10.) Belterületbe vonási kérelem

Pótanyagok: PJÜTB kivonat 

határozatok

jegyzőkönyv

videofelvétel

 
 

2018. június 27.

Meghívó

Nyilvános ülés:

1.) Beszámoló Dabas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről 

2.) Beszámoló a település közbiztonságáról

3.) Beszámoló a Fantázia Alapfokú Művészetoktatási Iskola munkájáról

4.) Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár SZMSZ módosítása

5.) Helyi közművelődésről szóló rendelet elfogadása

6.) Szivárvány Napköziotthonos Óvoda beszámolója a 2017-2018-as nevelési évről

7.) Állami Számvevőszék V-079358. számú ellenőrzés megállapításaira Intézkedési Terv elfogadása

8.) A DAKÖV Kft. beszámolója (önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság)

9.) 2018. évi költségvetés II. módosítása

10.) HÉSZ tervező személyében történő változás

11.) Alsónémedi Vízisport Egyesület támogatása

12.) Polgármesteri keret „egyéb” szervezetek támogatására

13.) Települési úthálózat forgalmi rendjének felülvizsgálata előterj.  -  felülvizsgálati anyag

14.) Belterületbe csatolási kérelem (081/135-138 hrsz) – véleményezés

15.) A Polgármesteri Hivatal irattárazása, munka elvégzőjének kiválasztása – véleményezés/files/statics/testuleti_meghivok_es_anyagok/2018_/2018_05_30_/bazisallomas.pdf

16.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

17.) Egyebek

Zárt  ülés:

18.) Ingatlan ügyek

Pótanyagok:  TKMB kivonat  -  KESZB kivonat  -  PJÜTB kivonat  -  folyószámlakivonat  -értékpapír kimutatás

határozatok

jegyzőkönyv

videofelvétel

 

zárt kivonatok

2018. május 30.

Meghívó

Nyilvános ülés:

1.) Bölcsőde kialakítása – tervbemutató

2.)  Orvosi rendelő építésével kapcsolatos szóbeli beszámoló

3.) Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár hangtechnika kivitelezésére beérkezett ajánlatok bontása

4.) Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár Színpadtechnika (fény, függöny, vetítés) kivitelezésére beérkezett ajánlatok bontása

5.) Térfigyelő kamerarendszer fejlesztés, bővítés kivitelezésére beérkezett ajánlatok bontása

6.) Tájékoztatás az Alsónémedi Vizisport Egyesület működéséről (szóbeli)

7.) Telekom kérése bázisállomás létesítésére (Nagygödör tér, víztorony)

Zárt ülés:

8.)  A 96/2018. (IV. 19.) önkormányzati határozat módosítása

 

határozatok

jegyzőkönyv

videofelvétel

 

zárt határozatok

2018. április 25

Meghívó

Nyilvános ülés:

1.) Beszámoló a temetkezési közszolgáltatás helyzetéről

2.) Az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámolók elfogadása

3.) Beszámoló az ASE tevékenységéről

4.) Beszámoló a Polgárőrség tevékenységéről  +javaslat

5.) Beszámoló a NYWYG tevékenységéről

6.) A 2017. évi gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása

7.) Beszámoló a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2017-os évéről

8.)  Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása

 9.) Az Abéva Kft. Könyvvizsgálója és javadalmazása (50/2018. (III. 28.) sz. határozat módosítása) – véleményezés

10.) Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásának megtárgyalása és elfogadása

11.) 2018. évi költségvetés I. módosításának elfogadása

12.) Civil szervezetek részére kiírt pályázat elbírálása

13.) Településképi rendelet (TKR) elfogadása

14.) 117/2010. (IV. 30.) sz. önkormányzati határozat módosítása (belterületbevonás)

15.) Orvosi rendelő közbeszerzés lezárása, kivitelező kiválasztása

16.) Veresmarty utca kivitelezés közbeszerzés lezárása, kivitelező kiválasztása

17.) Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár színháztermének világítástechnika, színpadtechnika és vetítéstechnika kivitelezésére, eszközbeszerzésére ajánlattevő kiválasztása

18.) Új Köztemető nyílászárócsere kivitelező kiválasztása

19.) Kamerarendszer fejlesztése

20.) Beszerzések, kivitelezések ajánlattevőinek kiválasztása, a 10/2018. (II. 14.) önkormányzati határozat módosítása

21.) Az Önkormányzat megtakarításainak befektetésként való elhelyezése - szóbeli

22.) Hungária Zrt. – ügyfélvagyon részleges kiadása II.

23.) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázathoz önerő biztosítása 

 24.) Családi Napközi két csoportszobával történő bővítése, helyiség biztosítása (Somogyi B. u. 1.)

25.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

Zárt ülés:

26.) Ingatlanértékesítéssel, - vásárlással kapcsolatos ügyek (beszámoló)

Pótanyagok:  Tiszteletdíjak emelése - TKMB kivonat  -  KESZB kivonat  -  PJÜTB kivonat  -  folyószámlakivonat  - értékpapírszámla

határozatok

jegyzőkönyv

videofelvétel

 

zárt kivonatok

2018. április 19. 

Meghívó -  Módosított meghívó

Nyilvános ülés:

1.) Nemzetgazdasági Minisztérium Pm_Onkormut_2018 pályázaton való önerő biztosítása (Halászy Károly utca Fő út – „Lakott terület vége” tábla közötti szakasza, valamint Rákóczi utca Haraszti út – Liliom u. közötti szakasza)

2.) Halászy Károly Művelődési Ház közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázaton való indulás

3.) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázaton való indulás  - módosított előterjesztés

Zárt ülés:

4.) Iskolaigazgatói    pályázat véleményezése

 

határozatok

jegyzőkönyv

A videofelvétel nem volt megfelelő!

 

zárt kivonatok

2018. március 28.

Meghívó

Nyilvános ülés:

1.) Napelempark létrehozása a 0263/14 hrsz-ú ingatlanon

2.) Beszámoló az ABÉVA Kft. 2017. évi tevékenységéről

3.) ABÉVA Kft. 2018. évi üzleti tervének módosítása

4.) ABÉVA Kft. könyvvizsgálójának kiválasztása és díjazásának megállapítása

5.) Beszámoló az ABÉVA Kft. Tankerülettel történt tárgyalásáról

6.) 2017. évi belső ellenőrzési jelentés

7.) Az Önkormányzat megtakarításainak befektetésként való elhelyezése

8.) Települési adórendelet elfogadása

9.) Alpolgármester beszámolója 2017. évi tevékenységéről

10.) Alpolgármester „javadalmazása”

11.) Pályázatíró kiválasztása Halászy Károly utca útépítés

12.) Főépítészi beszámoló

13.) Családi napközi tervezési program meghatározása

14.) Kertváros Szociális Központ által nyújtott házi segítségnyújtás szolgáltatás intézményi- és személyi térítési díjemelésére vonatkozó határozat módosítása

15.) Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítésének határidő hosszabbítása

16.) Pályázaton való indulásról döntés (belterületi utak felújítása)

17.) Járdaépítés a Haraszti út Deák F. u. – Arany J. u. közötti szakaszán 

18.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

19.) Egyebek

Zárt ülés:

20.) Ingatlan értékesítéssel-vásárlással kapcsolatos ügyek

Pótanyagok: ABÉVA Kft. törzstőke emelés - ABÉVA Kft. tőketörlesztés támogatásfolyószámlakivonat - értékpapírszámla - PJÜTB kivonat - KESZB kivonat - TKMB kivonat

 

határozatok

jegyzőkönyv

videofelvétel

 

zárt kivonatok

2018. március 07.

Meghívó - zárt ülés!

 

zárt kivonatok

2018. február 28.

Meghívó

Nyilvános ülés

1.) A 2017. évi költségvetés V. módosítása: szöveges rész  - táblázatok

2.) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása:

előterjesztés   -  rendelet-tervezet  - táblázatok:   1.  2.  3.  4.  5.  6.  

- intézményi kérések - egyéb kérések 

3.) Civil szervezetek részére pályázat kiírása

4.) Elővásárlási jogról való lemondás (földterület)

5.) Kossuth úti iskolaépület átalakítás tervezői ajánlatának elbírálása, tervező kiválasztása

6.) Orvosi rendelő műszaki ellenőr kiválasztása

7.) Alsónémedi Északi Vállalkozói Terület – Temető között kerékpárút útépítési műszaki ellenőri feladatainak ellátása

8.) Alsónémedi Szabadság tér – Déli belterület határ között járda- kerékpárút útépítési műszaki ellenőri feladatainak ellátása

9.) Veresmarty J. utca műszaki ellenőr kiválasztása

10.) Településképi rendelet partnerségi egyeztetési eljárás lezárása

11.) Lakodalmak bérleti díjának emelése (Iskola Aula)

12.) Fő út 54. sz. alatti ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbítása

13.) ABÉVA Kft. Felügyelőbizottságának Ügyrendje (FEB javaslata)

14.) ABÉVA Kft. Ügyvezetőjének díjazása (FEB javaslata)

15.) Javaslat a Kertváros Szociális Központ által nyújtott házi segítségnyújtás szolgáltatás intézményi- és személyi térítési díjának módosítására

16.) Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása

17.) Teljesítmény-követelmények alapját képező célok meghatározása

18.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

19.) Egyebek:
– Szóbeli beszámoló a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vételéről

Zárt ülés:

20.) Termőföld adás-vételi szerződés jóváhagyásának megtagadásával kapcsolatos kifogás elbírására

Pótanyagok:  TKMB kivonat  -  KESZB kivonat  -  PJÜTB kivonat folyószámlakivonat  -  állampapír kimutatás

 

határozatok

jegyzőkönyv

videofelvétel

 

zárt kivonatok

2018. február 14.

Meghívó

Nyilvános ülés: 

1.) 2017. évi költségvetés beterjesztése (az ülésen kerül kiosztásra)

előterjesztés   -  rendelet-tervezet  - táblázatok:   1.  2.  3.  4.  5.  6.  

2.) Bölcsőde működtetési feltételeinek meghatározása

3.) Váci Egyházmegyei Szamaritánus Szolgálat Intézmény-fenntartó Központ Szentjánosbogár Katolikus Családi Napközi Hálózat – ABÉVA Kft. – Önkormányzat közötti háromoldalú megállapodás megszüntetése

4.) Településarculati Kézikönyv (TAK) elfogadása előterjesztés, TAK

5.) Településszerkezeti Terv (TSZT) elfogadása szöveges rész -  térkép

6) Veresmarty J. utca kiépítésére útépítési érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

7.) Önkormányzati utak forgalmi rendje felülvizsgálatára érkezett ajánlatok elbírálása, tervező kiválasztása 

8.) Beszerzések, kivitelezések ajánlattevőinek kiválasztása   

9.) Helyi Építési Szabályzat tervezőjének kiválasztása

10.) 221/2017. (X. 25.) önkormányzati határozat módosítása

11.) Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása

12.) Közbeszerzési eljárások indítása

13.) Központi orvosi rendelő pályázatához projektmenedzser kiválasztása

14.) Az Önkormányzat megtakarításainak befektetésként való elhelyezése

15.) 27/2017. (II. 08.) önkormányzati határozat visszavonása

16.) A képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása

17.) Polgármester 2018. évi szabadságának ütemezési terve 

18.) A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

19.) Alsónémedi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

20.) A helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása

21) A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítása

Pótanyagok: TKMB kivonat  -   KESZB kivonat  -   PJÜTB kivonat  - bontási jk. HÉSZ tervezés  - bontási jk. utak forgalmi rendje  -  folyószáma kivonat  értékpapír kimutatás  

határozatok

jegyzőkönyv

videofelvétel

Keresés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alsónémedi Nagyközség – © 2010-2024 minden jog fentartva – oldaltérkép