Eseménynaptár

 

Keresés 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. december 14. (közmeghallgatás)

Meghívó

Napirend előtt: A napirend előtt a helyben közszolgáltatást nyújtó szervezetek (rendőrség, katasztrófavédelem, VOLÁNBUSZ Rt., DAKÖV Kft., Posta, stb.), vállalkozások rövid beszámolója, hozzájuk kérdések intézése.

Napirend közmeghallgatás:

1.) Beszámoló a 2017. évi költségvetési évről, 2018. évi elképzelések

2.) Egyebek, melynek keretében a jelenlévők a Képviselő-testület tagjai részére közérdekű kérdéseket tehetnek fel

Napirend testületi ülés:

Nyilvános ülés:

1.) Önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodása

2.) Köztisztviselők illetménykiegészítése

3.) Településrendezési eszközök készítésére vonatkozó szerződés módosítása

4.)  069/9 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása (a kerékpárúthoz szükséges)

5.) A 2018. évi belső ellenőrzési munkaterv módosítása

6.) DAKÖV Kft. megbízása a szennyvíz-tisztító telep vízellátásának kivitelezésére

7.)  Az ABÉVA Kft. által bekért ajánlatok véleményezése, elbírálása (iskola takarítása) -  1.   2.   3.  

Pótanyagok: ABÉVA Kft. iskola őrzése

címer használati kérelem - folyószámlakivonat - állampapír kimutatás

Határozatok

Jegyzőkönyv

Videófelvétel

2017. november 29.

Meghívó

1.) Beszámoló a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

2.) Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítsa

3.) ABÉVA Kft. 2018. évi üzleti terve

4.) 3057/6 hrsz-ú ingatlan (út) térítésmentes felajánlása

5.)  A 2017. évi költségvetés IV. módosítása: szöveges résztáblázatok 1. rész - táblázatok 2. rész

6.)  A 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

7.) 2018. évi költségvetési koncepció

8.) Ócsa-Alsónémedi központi háziorvosi ügyeleti feladatokat ellátó Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató Kft. meg megbízási díjának felülvizsgálata

9.) Igazgatási szünetről szóló rendelet elfogadása

10.) Tájékoztatás a Települési adóról szóló rendelet Kúria általi megsemmisítéséről, szükséges döntések meghozatala

11.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

Ülésen kiosztott, ill. pót anyagok:
TKMB határozatai - PJÜTB határozatai - KESZB határozatai Folyószámla kivonat - Értékpapírszámla kimutatás - Abéva Kft. FEB jk.

Határozatok

Jegyzőkönyv

Videófelvétel

2017. október 25.

Meghívó

1.) Beszámoló Alsónémedi Önkormányzati Konyha működéséről

2.) Hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyek

3.) 3059 és 3060 hrsz-ú ingatlanok térítésmentes felajánlása

4.) 069/28 hrsz-ú út tulajdonba vétele ajándékozással

5.) 081/85-86, 081/88-89 és 081/119 hrsz-ú szántókra vonatkozó haszonbérleti szerződés módosítása, érvényességének meghosszabbítása

6.) Mrázné Borbély Tímea belterületbe csatolási kérelme (058/67 és 058/68 hrsz) és a 058/67 hrsz-ú ingatlan térítésmentes felajánlása

 7.) Nagy Gábor belterületbe csatolási kérelme (061/52-59 hrsz)

8.) Településszerkezeti terv véleményezési szakaszának lezárása - előterjesztés - komplett anyag (terv, jk., egyeztetés) 

9.) „Új” köztemető parkosítása, fásítása

10.) A helyi adópolitika érvényesülése, a 2018. évi adómértékek meghatározása

11.) Beszámoló Alsónémedi Polgármesteri Hivatal munkájáról

12.) Kútfúrás a vízműtelepen

13.) Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedési tervének módosítása, tájékoztatás a HEP Fórum megalakulásáról

14.) Kerékpárút kiviteli tervei és alátámasztó munkarészei elkészítőjének kiválasztása 

15.) Ványi út kátyúzás kivitelező kiválasztása 

16.) 171/2014. (XI. 26.) sz. önkormányzati határozat kiegészítése (kerékpárút) 

17.) Somogyi Béla út 15+150-15+335 kmsz közötti szakaszának átminősítése és Önkormányzati tulajdonba kerülése (településközpont fejlesztéséhez kapcsolódóan) 

18.) KEHOP Óvoda energetika pályázat önerő módosítása 

 19.) Óvodaépületek felújításánál többletmunka kivitelezése, költség biztosítása 

19.) Nyergestetőn kopjafa állítása

20.) Adventi díszvilágítás (tájékoztató)

21.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

Ülésen kiosztott, ill. pót anyagok:
TKMB határozatai PJÜTB határozatai - KESZB határozatai - Folyószámla kivonat - Értékpapírszámla kimutatás

 

Határozatok

Jegyzőkönyv

Videófelvétel

2017. szeptember 27.

Meghívó

Napirend előtt: Farkas Építésziroda Kft. szóbeli tájékoztatója a tervezésekkel kapcsolatban 

Nyilvános ülés:

1.) Településközpont és Polgármesteri Hivatal tervezési szerződésére felhatalmazás

2.) Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolóikiegészítés

3.) Óvoda tanévkezdés személyi, tárgyi feltételei, nyári nyitva tartás tapasztalatai

4.) Az iskola tájékoztatása a 2016/17-es tanévről, a tanévkezdés változásairól

5.) Főépítészi beszámoló (új HÉSZ, TKR és TAK)

6.) Területátadásra vonatkozó szerződés-tervezet véleményezése (Gál József)

7.) Hozzájárulás ABÉVA Kft. és Tankerület közötti bérleti szerződéshez és üzemeltetési megállapodáshoz

8.) ABÉVA Kft. Alapító Okirat módosítása

9.) Az önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása

10.) 2017. évi költségvetés III. módosítása

11.) Az Önkormányzat megtakarításainak befektetésként való elhelyezése (Kincstárjegy vásárlás)

12.) Alsónémedi közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás 2018-2032 közötti időtávra szóló beruházási tervének, felújítási és pótlási tervének elfogadása

13.) Bursa Hungarica 2018. évi pályázathoz való csatlakozás

14.) Partnerségi egyeztetési szabályokról szóló rendelet megalkotása

15.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

Ülésen kiosztott anyagok: TKM Bizottság határozatai - PJÜT Bizottság határozatai - KESZ Bizottság határozatai - Folyószámla kivonat - Értékpapírszámla kimutatás - Orvosi rendelő terv

Határozatok

Jegyzőkönyv

Videófelvétel

2017. szeptember 21. rendkívüli ülés

Meghívó

1. PM_EUALAPELLÁTÁS_2017 „Központi Orvosi Rendelő Létesítése Alsónémedin” pályázat hiánypótlása

 

Határozatok

Jegyzőkönyv

Videófelvétel

2017. augusztus 16. rendkívüli ülés 

Meghívó

1.) Alsónémedi, Rákóczi utca 20. (845 hrsz) és Szent István tér 8. (205. hrsz) szám alatti óvodaépületek felújítása építés-kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

2.) A Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának elfogadása

 

Határozatok

Jegyzőkönyv

Videófelvétel

2017. július 27. rendkívüli ülés 

Meghívó

1.) Az óvodaépületek felújításához műszaki ellenőr kiválasztása

2.) 2017. évi Közbeszerzési Terv módosítása

3.) „PM_EUALAPELLÁTÁS_2017 Központi orvosi rendelő létesítése Alsónémedin című pályázathoz önerő biztosítása

4.) Déli körforgalom étépítés tervezőjének kiválasztása

5.) Önkormányzati zászló adományozása

 

Határozatok

Jegyzőkönyv

Videófelvétel

2017. július 19. rendkívüli ülés 

Meghívó

1.)  Központi orvosi rendelő tervbemutató (a terveket a Tervező személyesen mutatja be)

2.) ASP pályázathoz kapcsolódó beszerzések zárása

3.) Települési Értéktár Bizottság megalakítása és a Hungarikum 2017. pályázaton való indulás

4.) Művelődési Ház eszközbeszerzések Beszerzési Szabályzat alóli kivonása

5.)  Településrendezési eszközök (TAK, TKR és HÉSZ módosítás) készítőjének kiválasztása

Pótanyag: Óvoda energetikai felújítás kiviteli szerződésének módosítása - Egészségügyi feladat-ellátási szerződés felülvizsgálata az I. számú háziorvosi körzetben - Óvodafelújítás közbeszerzés - Óvodák műszaki leírása - Óvodaenergetika GOMÉP szerz. mód.

Határozatok

Jegyzőkönyv

Videófelvétel

2017. július 05. 

Meghívó

1.) „PM_EUALAPELLÁTÁS_2017 kódszámú Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázaton indulás a „Központi Orvosi Rendelő Létesítése Alsónémedin” projekttel

2.) A „Központi Orvosi Rendelő Létesítése Alsónémedin” projekt pályázatírójának kiválasztása  

 

Határozatok

Jegyzőkönyv

Videófelvétel

2017. június 28. 

Meghívó

1.) Az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2016/2017-es nevelési évéről szóló beszámolója

2.) Az Óvodavezető vezetői programjának elfogadása

3.) Beszámoló a Fantázia Alapfokú Művészeti Iskola Alsónémedi Telephelyének 2016 -2017. tanévi pedagógiai tevékenységéről  

4.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatala (Társuláshoz való csatlakozás)

5.)Váci Egyházmegyei Szamaritánus Szolgálat Intézmény-fenntartó Központ Szentjánosbogár Katolikus Családi Napközi Hálózata Alsónémediben működő családi napközi támogatása, valamint feladat-ellátási szerződés kötésének előkészítése

6.) Hozzájárulás iskolát érintő átszervezéshez

7.) Józan Béla belterületbe csatolási kérelme 0315/83-86 hrsz

8.) Józan Menyhért és Csermák László belterületbe csatolási kérelme (061/45, 061/47, 061/50 hrsz)

9.) 061/51 hrsz-ú út tulajdonba vétele ajándékozással

10.) 2017. évi költségvetés II. módosítása

11.) DAKÖV Kft. 2016. évi beszámolója

12.) Az anyakönyvi helyi rendelet módosítása  

13.) Alsónémedi közlekedési infrastruktúra hálózat fejlesztés kivitelező(k) kiválasztása

14.)  Alsónémedi közlekedési infrastruktúra hálózat fejlesztés Iskola utcai járda építéshez szükséges elektromos hálózat áthelyezéséhez kivitelező kiválasztása

15.) Önkormányzati útépítések előkészítése, tervező(k) kiválasztása

16.) Kerékpárút VEKOP pályázat Szemléletformálás vállalkozó kiválasztása

17.) Településrendezési eszközök (TAK, TKR és HÉSZ módosítás) készítőjének kiválasztása

18.) Óvoda energetika KEHOP pályázat műszaki ellenőr kiválasztása

19.) Óvoda energetika KEHOP pályázat projektmenedzser kiválasztása

20.) Az önkormányzat szabad pénzeszközeinek felhasználása (Kincstárjegy vásárlása)

21.) Óvoda átköltözése a Kossuth utcai volt iskolaépületbe

22.) Napelem-park létesítése az Alsónémedi 0261/2 hrsz-ú ingatlanon

23.) Helyi Esélyegyenlőségi Program hatályban tartása

24.) Települési adó rendelettel kapcsolatosan érkezet törvényességi felhívás

25.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

 

Határozatok

Jegyzőkönyv

Videófelvétel 1. rész

Videófelvétel 2. rész


2017. június 07. rendkívüli ülés

Meghívó

1.) Önkormányzati ingatlanba székhely és telephely bejegyzés iránti kérelmek

2.)  II. sz. háziorvosi körzeti rendelés átköltözése a Fő út 34. sz. alatti rendelőbe

3) 130/2014. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat módosítása

4.) ÉPKOMPLEX kivitelezési szerződés módosítása (Opál-ház)

5.) Hozzájárulás iskolát érintő átszervezéshez

6.) Kerékpárforgalmi Hálózati Terv készítőjének kiválasztása

7.) Alsónémedi Platánsor növényvédelmi munkálatainak elvégzése

8.) Opál-ház Dózsa Gy. tér felőli oldalának térburkolása és csapadékvíz elvezetésének kiépítésére kivitelező kiválasztásaÁrajánlatok összegzése

9.) Településarculati kézikönyv tervezőjének kiválasztása - pótanyag lesz

10.) Járdaépítési program indítása

11.) ABÉVA Kft. gázszolgáltatói szerződése

PJÜT Bizottság határozatai

Pótanyag: Kömzűvelődési érdekeltéségnövelő pályázat

számlakivonat - kincstárjegy kimutatás

Határozatok

Jegyzőkönyv

Videófelvétel

2017. május 30. rendkívüli ülés

Meghívó

1. KEHOP-5.2.9. pályázat önerő biztosítása

Módosítás

 

Határozatok  

Jegyzőkönyv

Videófelvétel

2017. április 26. ülés

Meghívó                                                                      

Előterjesztések letöltése

 

Határozatok

Zárt határozatok

Jegyzőkönyv

 Videófelvétel 1.

Videófelvétel 2.

2017. április 11. rendkívüli ülés

Meghívó

1.) Településközponttal kapcsolatos döntések meghozatala

 

Határozatok

Zárt határozatok

Jegyzőkönyv

 Videófelvétel

2017. április 05. rendkívüli ülés

Meghívó

Nyilvános ülés:

1.)  ASP pályázat hiánypótlása

Zárt ülés:

2.) Vagyoni ügy

Pótanyag: 8 utca burkolásához tartalékkeret bizt.           


Határozatok

Zárt határozatok

 Jegyzőkönyv

 Videófelvétel

2017. március 29.

Meghívó

Előterjesztések letöltése                                              

Határozatok

Zárt határozatok

Jegyzőkönyv

Videofelvétel 1. 

Videofelvétel 2.

 

2017. március 14. rendkívüli ülés

Meghívó

1.) Alsónémedi Dózsa Gy. tér 2. szám (815 hrsz.) alatt található Opál-ház könyvtár felújítás kivitelezése

2.) Alsónémedi Ady E. utca - Arany J. utca gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálathoz kapcsolódó járda, parkolók, út és csapadékvíz elvezetés kivitelezéséhez a kivitelező kiválasztása

3.) Kanyaró elleni védőoltás támogatása (pótanyag)

 

Határozatok

Jegyzőkönyv

Videófelvétel

2017. február 22.

Meghívó

Előterjesztések letöltése                                           

Határozatok

Zárt határozatok

Jegyzőkönyv

Videófelvétel 1.rész

Videófelvétel 2.rész

2017. február 8.

Meghívó

Előterjesztések letöltése                                              

Határozatok

Zárt határozatok

Jegyzőkönyv

Videófelvétel

2017. január 18. rendkívüli ülés

MEGHÍVÓ LETÖLTÉSE

Előterjesztések letöltése                                               

Határozatok

Zárt határozatok

Jegyzőkönyv

Videófelvétel 1.

Videófelvétel 2.

 

Keresés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alsónémedi Nagyközség – © 2010-2024 minden jog fentartva – oldaltérkép