Eseménynaptár

 

Keresés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ASP rendszerről

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet határozza meg az ASP rendszerrel (ASP  - Application Service Providing - magyarul alkalmazás-szolgáltatás) kapcsolatos önkormányzati feladatokat, határidőket. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának két rendszerrel, a gazdálkodási és az önkormányzati adórendszerrel 2018. január 1-jétől kötelező jelleggel kell alkalmaznia az ASP-t, majd fokozatosan a többi alrendszerhez is csatlakozni szükséges 2018. június 30-ig.
 
A keretrendszer a szakrendszerek számára az egységes felületet és hozzáférést, egységes felhasználó- és jogosultságkezelést biztosítja. A támogató rendszerek az önkormányzati ASP rendszer napi adminisztratív, ügyfélszolgálati és működtetési feladatait segítő alkalmazások.
 
Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei:

a) iratkezelő rendszer,
b) önkormányzati települési portál rendszer (opcionális csatlakozás)
c) az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide értve az elektronikus űrlap-szolgáltatást,
d) gazdálkodási rendszer,
e) ingatlanvagyon-kataszter rendszer,
f) önkormányzati adó rendszer,
g) ipar- és kereskedelmi rendszer,
h) hagyatéki leltár rendszer.

 
A kötelező csatlakozás kapcsán a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-2017-00910 jelű pályázatnak köszönhetően az alábbi támogatásokat nyerte el önkormányzatunk:
 
Költség megnevezése Támogatási összeg
Eszközbeszerzés 3.146.883 Ft
Szakmai megvalósítás: 3.208.470 Ft
      - Szakértői szolgáltatások  2.964.180 Ft
      - Képzésekkel kapcsolatos költségek
210.000 Ft
      - Kötelező nyilvánosság biztosítása 34.290 Ft
Projektmenedzsment 174.704 Ft
Összes költség 6.990.598 Ft

Az elnyert pályázati támogatás összege 6.990.598 Ft, melyhez önrészt nem kell biztosítanunk, mivel 100%-ban támogatott projektről van szó.
 
A Projekt fizikai befejezése: 2018. június 30.

Ütemterv

1.) Annak felmérése, hogy önkormányzati rendelet, határozat, szabályzat, utasítás tartalmaz-e az elektronikus ügyintézést korlátozó vagy kizáró, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezéseire tekintettel 2018. január 1-től fenn nem tartható rendelkezést; ha van ilyen rendelkezés, intézkedés ennek hatályon kívül helyezése érdekében.

Felelős:      jegyző
Határidő:     a felmérésre: 2017. augusztus 31., a hatályon kívül helyezésre: 2017. december 15.

 2.) Annak felmérése, hogy az önkormányzatnál mely ügyeket lehet elektronikus űrlap benyújtásával kezdeményezni, a 2015. évi CCXXII. törvényben foglaltaknak megfelelően.

Felelős:      jegyző
Határidő:  2017. július 10.

 3.) Annak meghatározása, hogy a 2. pontban felmért elektronikusan intézhető ügyek közül, melyek fedhetők le az ASP ELÜGY és ELÜGY szolgáltatások az ASP projekt által biztosított szakrendszerek által lefedett ügyek intézéséhez kapcsolódóan biztosított strukturált iFORM űrlapokkal.

Felelős: Jegyző
Határidő: 2017. július 12.

4.) Annak meghatározása, hogy a 2. pontban felmért elektronikusan intézhető ügyek közül, melyek nem fedhetők le az ASP ELÜGY és ELÜGY szolgáltatások az ASP projekt által biztosított szakrendszerek által lefedett ügyek intézéséhez kapcsolódóan biztosított strukturált iFORM űrlapokkal csak az e-Papír szolgáltatás által biztosított elektronikus ügyintézéssel.

Felelős: Jegyző
Határidő: 2017. július 14.

5.) Annak felmérése, hogy mely munkatársaknak kell elektronikus aláírást biztosítani.

Felelős:      jegyző
Határidő:  2017. július 10.

6.) Az elektronikus ügyintézés bevezetésének következtében az ügyintézés folyamatát érintő változásokról oktatás a teljes személyi állomány részére.

Felelős:      jegyző
Határidő:  2017. december 15.

7.) Az elektronikus ügyintézés bevezetésének következtében az ügyintézés folyamatát érintő változásokról oktatás a teljes személyi állomány részére, a megtartani kívánt szakrendszerek tekintetében, amelyek illeszkednek az ASP rendszerhez, az oktatás biztosítása.

Felelős:      jegyző
Határidő:  2017. december 15.

8.) Elektronikus aláírás biztosítása az 5. pontban felmért munkatársak számára.

Felelős:      jegyző
Határidő:  2017. december 1.

9.) Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatások közzététele.

Felelős:           jegyző
Határidő:       2017. december 29.

10.) Az eljárási terhek elektronikus megfizetésének lehetővé tétele, a minimális megfeleléshez szükséges bankszámlaszám feltüntetésével, az elektronikus űrlapokra, és nyomtatványokra.

Felelős:      jegyző
Határidő: 2017. december 31.

11.) Csatlakozás jogilag és technológiailag egyaránt az ASP rendszerhez. Az elektronikus ügyintézés biztosításához kötelezően használandó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ) és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások (KEÜSZ) igénybevétele, kialakítása.

Felelős:      jegyző
Határidő: 2017. december 31.

12.) iFORM űrlapok önkormányzatra szabása illetve az e-Papír szolgáltatásban benyújtható kéreleműrlapok elkészítése.

       Felelős: Jegyző
  Határidő: az űrlapok elkészítésére: 2017. december 1., az űrlapokközzétételére a személyre szabott ügyintézési felületen: 2017. december 15.

13.) Az önkormányzat az E-ügyintézési törvény szerinti elektronikus ügyintézésének megvalósulása.

Felelős:      jegyző
Határidő:  2018. január 1.

 

A képviselő-testület vonatkozó határozatai:

85/2017. (IV.5.) számú önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 25/2017. (II.08.) számú önkormányzati határozatát és egyúttal az alábbi döntés hozza:

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016 (VIII. 31.) Korm. rendeletében meghatározottak szerint - az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen, és egyben felhatalmazta Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának polgármesterét, hogy az önkormányzat nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódjelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra támogatási kérelmet nyújtson be és a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata nevében és javára."

Határidő: azonnal
Felelős: Vincze József polgármester

174/2017. (VII. 19.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bontási jegyzőkönyv alapján a „KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00910 jelű, Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer kiterjesztéséhez című pályázat keretében Eszközbeszerzés tárgyú beszerzésen a Nádor Rendszerház Kft-t (1152 Budapest, Telek u. 7-9.) nyilvánítja nyertesnek, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére 1.806.460,- Ft + ÁFA, azaz 2.294.204,- Ft összeggel, az Ajánlati felhívásban meghatározott feltételek szerint.

Határidő: 2017. július 30.
Felelős: polgármester

175/2017. (VII. 19.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bontási jegyzőkönyv alapján a „KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00910 jelű, Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer kiterjesztéséhez című pályázat keretében a Szakértői szolgáltatások tárgyú beszerzésen a Nádor Rendszerház Kft-t (1152 Budapest, Telek u. 7-9.) nyilvánítja nyertesnek és felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére 2.284.000,- Ft + ÁFA, azaz 2.900.680,- Ft összeggel, az Ajánlati felhívásban meghatározott feltételek szerint.

Határidő: 2017. július 30.
Felelős: polgármester

 

Polgármesteri Hivatal bemutatása

Alsónémedi Polgármesteri Hivatala a rá irányadó jogszabályok és a Képviselő-testület által elfogadott, hivatalra vonatkozó Szervezeti és Működési Szabályzat alapján végzi a munkáját. A hivatal szervezeti felépítését a hatályos SZMSZ tartalmazza, 3 csoport működik: hatósági, műszaki és pénzügyi csoport, a titkárság 2 fővel közvetlenül a jegyző irányítása alatt. A közterület-felügyelő a műszaki csoport tagja. A hivatalban dolgozók létszáma: 21 fő, ebből 19 köztisztviselő és 2 Mt-s dolgozó félállású (takarító és kézbesítő).

A szakrendszereket a hivatal 16 dolgozója és a polgármester fogja használni, így jelen projekt célcsoportja 17 fő.

Informatikai helyzet

A hivatal informatikai háttere jelenleg kielégítő, a gépparkot folyamatosan fejleszttettük, így az a jelenleg az elvégzendő munkákhoz a technikai feltételeket biztosítja. Az ASP rendszerszintű csatlakozás biztosításához azonban jelen projekt keretében szükséges a kormányrendeletben meghatározott minimum elvárások eléréséhez 8 db munkaállomás és a hozzá tartozó monitorok cseréjére, 1 db laptop, 1 db nyomtató és egy rack szekrény beszerzésére. Az informatikai és rendszergazdai feladatokat külső céggel látjuk el, de a Hivatalban vannak Kollégák, akik az azonnali segítségnyújtást általában meg tudják oldani. A hálózat alkalmas a rendszer működtetésére, a szükséges tűzfal beszerzését vállaljuk.

Az ASP rendszercsatlakozás

A szakrendszereket összességében 15+2 munkaállomáson fogják használni, ebből 8 munkaállomáson (3 adó, 1 pénztár, 3 ügyfélszolgálat, szociális ügyek, 1 műszaki csoportvezető) ügyfélforgalom is lesz, ezért ezekhez a számítógépekhez LED kijelzős személyigazolvány-olvasót kívánunk beszerezni. További 8 munkaállomáson nem lesz ügyfélforgalom, ide tartozik a polgármester 1, a jegyző 1 és a titkárság 2 gépe, valamint a pénzügyi csoport 5 gépe. Ezekhez hagyományos kártyaolvasó kerül beszerzésre.

Valamennyi szakrendszer tekintetében a migrációs feladatokat külső szakértő megbízásával kívánjuk elvégezni. Az adattisztításban, tesztelésben és élesítésben vesznek részt a hivatali dolgozók Az „Önkadó” szakrendszer migrációját és az adattisztítási feladatokat az adóügyintézők a MÁK támogatásával/irányításával elkezdték, a tesztelést és élesítést is ők fogják megvalósítani.

A működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása tevékenység keretében az IT szabályzat, az iratkezelési szabályzat elkészítését, az IT Biztonsági szintbe és osztályba sorolását külső szakértőre kívánjuk bízni. A hivatal dolgozóinak feladata lesz a szükséges anyagok/információk átadása, a munkaanyagok véleményezése, véglegesítése.

Az ASP elektronikus ügyintézési szolgáltatás rendszeréhez való csatlakozáshoz kapcsolódó feladatok elvégzését, a folyamat támogatását külső szakértő fogja elvégezni.

A projektmenedzsment feladatok ellátását a hivatal dolgozója fogja ellátni.

A projekt eredményeként az önkormányzat valamennyi szakrendszer tekintetében csatlakozik az ASP központhoz. Az önkormányzatot a projekt során nem érinti közbeszerzési kötelezettség.

 

Dokumentumok

Támogatói okirat

Információátadási szabályzat, melléklete

Egyéb tájékoztató dokumentumok 

Partnereink

Abakusz Bt. - Eszközbeszerzés

Nádor Rendszerház Kft. - Szakértői szolgáltatások

Keresés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alsónémedi Nagyközség – © 2010-2023 minden jog fentartva – oldaltérkép